Privacy Policy RES

Laatst gewijzigd 24/05/2018

 

De BVBA RES PREPAID wenst langs deze weg de particuliere houders van de RES PREPAID betaalkaart te informeren over de wijzigingen en de update van haar privacy beleid naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR” - General Data Protection Regulation) op 25 mei 2018. 

In het kader van de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (hierna de ‘wetgeving elektronisch geld’) en van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna “witwaswetgeving”) zijn er bepaalde gegevens die wettelijk verplicht dienen aangeleverd en bewaard te worden.

De CVBA RES en haar dochters BVBA ADMIN LEUVEN en RES PREPAID BVBA, respectievelijk verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en voor het beheer van de RES PREPAID kaarten, hebben uw persoonlijke gegevens altijd met de grootste zorg en confidentialiteit behandeld, zodat de inwerkingtreding van de voornoemde AVG-verordening in de praktijk weinig verandering brengt in onze werkwijze. 

De nieuwe verordening en de Belgische privacywet geven U bijkomende mogelijkheden over het opslaan en gebruik van uw gegevens. Het gebruik maken van de diensten van de BVBA RES PREPAID en de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker van de RES PREPAID betaalkaart veronderstellen dat voornoemde rechtspersonen toegang krijgen tot bepaalde persoonsgegevens, zoals hieronder nader omschreven. 

Door de algemene voorwaarden te accepteren en RES PREPAID te gebruiken, verklaart U zich tevens akkoord met de ‘RES PREPAID Privacy Policy’ en geeft U toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

RES PREPAID BVBA in samenwerking met de BVBA ADMIN LEUVEN en de CVBA RES

met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Mercatorpad 9
info@res.be 
tel: 016 31 45 45 

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming

Onze Data Protection Officer adviseert en informeert RES CVBA, RES PREPAID BVBA en ADMIN LEUVEN BVBA over de GDPR. Hij is tevens uw contactpersoon voor alle vragen m.b.t. persoonsgegevens.

Dhr. Boris Smets
boris.smets@res.be

2. Welke persoonsgegevens worden door de BVBA RES PREPAID verwerkt?

Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de diensten van RES PREPAID. 

De BVBA RES PREPAID, de CVBA RES en de BVBA ADMIN LEUVEN kunnen de volgende gegevens opslagen en/of verwerken (niet limitatieve opsomming): voor-en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op de RES-website en RES-rekeningnummer. 

U hebt altijd het recht om uw toestemming voor het opslagen en verwerken van uw gegevens in te trekken en om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking of vragen dat deze beperkt wordt. 

Dit kan middels een schriftelijk en gedateerd verzoek (post of email) met in bijlage een recto-verso kopie van uw identiteitskaart.

De beperking in de verwerking van uw gegevens of de verwijdering van uw persoonlijke gegevens houden echter in dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de diensten van RES PREPAID.

De BVBA RES PREPAID verbindt zich conform art. 12, 3. AVG om in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Let wel, RES PREPAID BVBA zal niet steeds verplicht zijn om in te gaan op uw verzoek (cf. art. 13 AVG).

 

 1. Naam en voornaam
  Uw naam en voornaam dienen om uw RES PREPAID-account aan te maken en om de RES PREPAID betaalkaart te verkrijgen. Deze gegevens worden aan uw RES-rekeningnummer gekoppeld en zijn zichtbaar in de elektronische rekeninguittreksels in de interface van de RES-aangeslotene bij wie een RES-transactie werd aangegaan.
  Daarnaast worden het bewaren deze gegevens en de identificering van de houder van de RES PREPAID kaart ook verplicht door de anti-witwas wetgeving en wetgeving inzake uitgifte van elektronisch geld.
  Een RES-lid kan nooit bijkomende gegevens opvragen of bekijken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wijziging of weglating van persoonlijke gegevens door personen buiten het bestuur en de administratieve medewerkers op de hoofdzetel van de CVBA RES, de BVBA RES PREPAID en van de BVBA ADMIN LEUVEN is onmogelijk en uitgesloten.

  Verwerking door RES PREPAID BVBA
  Doel : Registratie van de betaalkaart, dienstverlening voor gebruik van de RES PREPAID kaart, administratie en beheer van transacties.
  Rechtmatigheidsgrond : Toestemming van de gebruiker, aanmaak en gebruik account, uitvoering overeenkomst.

  Verwerking door een RES-handelaar
  Doel : Verwerken van transacties.
  Rechtmatigheidsgrond : Noodzaak om betalingstransacties te kunnen registreren en te bewaren voor boekhoudkundige, fiscale en wettelijke verplichtingen.

  Verwerking door de CVBA MAZARS BEDRIJSREVISOREN
  Doel : controles in het kader van de wetgeving elektronisch geld en de antiwitwaswetgeving
  Rechtsgrond : Wettelijke verplichting.

 2. Adres
  Uw adresgegevens worden gebruikt voor administratieve verwerking om uw RES-betaalkaart op te sturen en voor algemene administratieve doeleinden.

  Ontvanger : RES PREPAID BVBA
  Doel : Registratie van uw betaalkaart, dienstverlening voor gebruik van uw RES PREPAID kaart, administratie
  Rechtmatigheidsgrond : Toestemming van de gebruiker – afgifte van goederen en diensten bij de gebruiker.

  Verwerking door de CVBA MAZARS BEDRIJSREVISOREN
  Doel : controles in het kader van de wetgeving elektronisch geld en de antiwitwaswetgeving
  Rechtsgrond : Wettelijke verplichting.

 3. E-mail
  Uw e-mailadres is noodzakelijk om uw RES PREPAID account aan te maken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren bij elektronische contacten en bij het herladen van de RES PREPAID kaart
  Verder wordt het emailadres gebruikt voor het versturen van commerciële mailings afkomstig van de BVBA RES PREPAID, de CVBA RES of de BVBA ADMIN LEUVEN. Wanneer U deze mailings niet meer wenst te ontvangen, hebt U steeds de mogelijkheid om U uit te schrijven.

  Ontvanger : RES PREPAID BVBA
  Doel : Identificatie, authenticatie en login, commerciële mailings, versturen van nieuwsbrieven, algemene administratie.
  Rechtmatigheidsgrond : Toestemming van de gebruiker, uitvoering van de overeenkomst.

 4. Telefoonnummer
  Uw telefoonnummer wordt opgeslagen en gebruikt voor het geautomatiseerd meedelen van het saldo op uw RES PREPAID kaart na het versturen van een sms-aanvraag door de gebruiker zelf. Uw telefoonnummer wordt verder gebruikt voor commerciële contacten met onze diensten en voor administratieve verwerking.
  Wanneer U hiervoor uw toestemming geeft, kunt U ook commerciële berichten ontvangen. U wordt nooit spontaan voor reclamedoeleinden gecontacteerd.

  Ontvanger : RES PREPAID BVBA
  Doel : Identificatie, dienstverlening, commerciële contacten, administratie.
  Rechtmatigheidsgrond : Toestemming van de gebruiker.

 5. Voorkeurstaal
  De voorkeurstaal wordt door de gebruiker meegedeeld om de communicatie met onze diensten te vergemakkelijken. Deze bepaalt ook de taal van de commerciële mailings.

  Ontvanger : RES PREPAID BVBA
  Doel : Administratie, commerciële mailings, commerciële contacten, statistische doeleinden
  Rechtmatigheidsgrond : Toestemming van de gebruiker.

 6. Wachtwoord
  Uw paswoord wordt gebruikt om Uw account te beveiligen en in te loggen op Uw eigen RES online rekening. Deze gegevens zijn beschermd en strikt persoonlijk.

  Ontvanger : RES PREPAID BVBA
  Doel : Identificatie, beveiliging, authenticatie.
  Rechtmatigheidsgrond: Verlening van RES diensten en uitvoering van de overeenkomst, vrijwaren van de veiligheid en integriteit van uw RES-account.

 7. Identiteitskaart
  Uw identiteitskaart kan in bepaalde gevallen worden opgevraagd om U te identificeren en om uw gegevens administratief te verwerken in het kader van de werking van het RES systeem, maar ook op verplichte wijze in toepassing van de anti witwas wetgeving en de wetgeving op de uitgifte van elektronisch geld.

  Ontvanger : RES PREPAID
  Doel : administratie en identificatie
  Rechtmatigheidsgrond : wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst.

  Verwerking door de CVBA MAZARS BEDRIJSREVISOREN
  Doel : controles in het kader van de wetgeving elektronisch geld en de antiwitwaswetgeving
  Rechtsgrond : Wettelijke verplichting.

 

3. Wie ontvangt mijn gegevens?

De CVBA RES, de BVBA RES PREPAID en de BVBA ADMIN LEUVEN ontvangen en gebruiken uw gegevens voor administratieve verwerking, beheer van het RES systeem en van de transacties, dienstverlening en om op U op de hoogte te houden van de diensten en promoties via d.m.v. commerciële mailings.

Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij de BVBA RES PREPAID, de CVBA RES of de BVBA ADMIN LEUVEN daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, of tenzij de communicatie strikt noodzakelijk is voor het gebruik van de diensten van RES en de continuïteit van de dienstverlening. 

In geval van overdracht van persoonsgegevens aan een derde, geschiedt deze overdracht limitatief en waarborgen de BVBA RES PREPAID, de CVBA RES en de BVBA ADMIN LEUVEN dat de ontvangende derde de persoonsgegevens met dezelfde zorg en confidentialiteit zal behandelen. De CVBA RES PREPAID blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De RES-handelaar
Een RES-handelaar ontvangt uitsluitend naamgegevens in zijn RES rekeningoverzicht.  

Derde verwerkers 
Om onze diensten mogelijk te maken, doen de BVBA RES PREPAID, de CVBA RES en de BVBA ADMIN LEUVEN beroep op een beperkt aantal externe dienstverleners. De samenwerking met deze partners en de overdracht van persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze dienstverlening te waarborgen.

 Vb.: LOYALTEK NV – beheer, update en uitbreiding van de software voor betalingstransacties; INGENICO FINANCIAL SOLUTIONS NV – software voor het herladen van de RES PREPAID betaalkaarten; MAZARS BEDRIJFSREVISOREN CVBA – bedrijfsrevisoraat en audit, zoals door de wet voorzien.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden bewaard zolang U gebruik maakt van de diensten van RES PREPAID en/of aangeeft dat U wenst dat deze uit onze database worden verwijderd. Sommige gegevens kunnen om wettelijke redenen echter niet verwijderd worden, waaronder uw naam, voornaam, adres en in sommige gevallen uw identiteitskaart.

5. Beveiliging en bewaren van de gegevens

De CVBA RES, de BVBA ADMIN LEUVEN en de BVBA RES PREPAI D nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en treffen alle nodige interne veiligheidsprocedures en technische maatregelen om uw gegevens op een veilige manier te bewaren en te verwerken op hun servers, zodoende dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde toegang vermeden worden.

6. Cookies

Zie hiervoor het cookiebeleid : https://www.res.be/nld/kooplieden/cookies

7. Wat zijn uw rechten als gebruiker? 

 

 1. Het recht op informatie 
 2. Het recht van inzage
 3. Het recht op verbetering
 4. Het recht op gegevensuitwissing 
 5. Het recht op beperking van de gegevensverwerking
 6. Het recht van bezwaar
 7. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Nuttige links: 

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop uw vraag werd beantwoord, kan u zich in tweede instantie wenden tot de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel T +32 (0)2 274 48 00, F +32 (0)2 274 48 35

https://www.privacycommission.be/nl